Legislativa

Jaké zákony se Vás týkají? Jaké formuláře musíte vyplnit?

Co musí obsahovat a splňovat stížnost ombudsmance

6. listopadu 2018

Stížnost ombudsmance musí podat ten, kdo se dožaduje ochrany svých práv nebo jeho zákonný zástupce. V případě, že je podnět podáván v zastoupení jiné osoby, je třeba tuto skutečnost doložit písemnou plnou mocí či jiným dokladem s uvedením rozsahu oprávnění. Stížnost musí vždy obsahovat následující údaje.

Za prve jméno, příjmení, bydliště stěžovatele, telefon; u právnické osoby název, sídlo a osobu oprávněnou jejím jménem jednat,vylíčení podstatných okolností problému, včetně sdělení, zda tato záležitost byla předložena také jinému orgánu a s jakým výsledkem,označení úřadu či úřadů, vůči nimž stížnost směřuje,doklad o tom, že úřad, jehož se stížnost týká, stěžovatel neúspěšně sám vyzval k nápravě.pokud bylo v dané záležitosti vydáno nějaké rozhodnutí, je třeba, aby stěžovatel přiložil jeho kopii,kopie dokumentů, které se záležitostí souvisejí a obsahují důležité informace.

Délka šetření a vyřízení stížnosti je individuální a vždy záleží na okolnostech a složitosti případu. Zákon ochránkyni nestanovuje žádné lhůty a ochránkyně se snaží v rámci svých možností řešit všechny podněty co nejrychleji.

Proti způsobu vyřízení a rozhodnutí o podnětu ochránkyní není přípustný žádný opravný prostředek (odvolání).

Pokud si nejste jisti, jestli vám ombudsmanka může pomoci, nebo chcete zjistit aktuální stav šetření vaší záležitosti, volejte na informační linku: 542 542 888.

Chci pomoci pečujícím