Zabezpečení stravy pečovatelskými terénními službami

21. listopadu 2018

Mám dotaz. Jedná se mi o zabezpečení stravy terénními sociálními službami. Konkrétněji - klient terénní sociální služby je posouzen posudkovým lékařem jako osoba závislá na pomoci ve III.st. t.j. těžká závislost. Nezvládá mimo jiné základní životní potřeby: Stravování a péči o domácnost - uvařit si jednoduché teplé jídlo. Není dostupná osoba blízká, která by byla schopna stravu zajistit.

Klient je velmi vážně nemocný. Má několik závažných potravinových alergií, a proto nemůže odebírat stravu z jakékoliv hromadné kuchyně. Vzhledem k nutné dietě nelze jídlo objednávat z hromadných kuchyní, restaurací, nemůže ani jíst většinu komerčně dostupných připravených jídel nebo polotovarů. Vzniká tudíž potřeba přípravy stravy v domácnosti. Po nějakou dobu nebyl s přípravou stravy v domácím prostředí žádný problém. Nyní dochází k tomu, že pečovatelka odmítá pomoci s přípravou vařeného jídla a místo něj nabízí zeleninový salát. T.j. poskytnutí pomoci s přípravou jídla je závislé na rozhodnutí pečovatelky. Popřípadě pomoc s přípravou stravy podmiňuje např. tím, že klient musí vstát z postele a jít do kuchyně zapnout sporák, umýt zeleninu,.. apod. což je vzhledem k jeho fyzickému stavu a dalším okolnostem naprosto nemožné. 

Jídlo se vždy připravuje ve větším množství, na několik dní dopředu. Pokud tedy pečovatelka odmítne připravit teplé jídlo, hrozí, že klient zůstane bez jídla několik dní. Navíc, po podání podnětu PS dále upravuje poskytování stravy pouze v případě aktivní účasti klienta t.j. - pokud klient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nebude schopen podílet na přípravě stravy bude poskytnuto náhradní řešení, které je ale naprosto nevyhovující. 

Píší např. ohřev zmražené stravy - odkud?

Namazání pečiva - klient běžné pečivo vůbec nesmí vzhledem k dietním omezením jíst

Salát, čaj, káva - nelze považovat za plnohodnotnou stravu

Jak lze, prosím, tuto situaci řešit? Jak se lze bránit? Jsou terénní služby v podobných případech povinné stravu zabezpečit vyhovujícím způsobem? Pokud ne, existuje nějaká jiná možnost zabezpečení stravy?

 

ODPOVĚĎ


Dobrý den,

pokud je osoba závislá na pomoci druhé osoby, může získat příspěvek na péči (v odpovídajícím stupni). Současně (i když by jí příspěvek na péči náhodou přiznán nebyl) může ale využívat podporu ze sítě sociálních služeb. Všechny řádně registrované sociální služby lze nalézt zde: http://iregistr.mpsv.cz/socreg/vitejte.fw.do;jsessionid=0143A508054606EF6EE27D407E3228AF.node1?SUBSESSION_ID=1537043255489_1.

Klient si vybírá službu podle svých možností a schopností. Pokud zůstává v domácím prostředí, nejčastěji potřebuje buď službu asistenční (tady je ale vyžadována vyšší aktivita ze strany klienta/uživatele služby) nebo pečovatelskou službu (u této služby se očekává vysoká závislost na pomoci).

S touto službou má sepsanou smlouvu, kterou je služba povinna naplňovat. Současně společně se službou musí klient plánovat a vyhodnocovat způsoby poskytování péče. Taktéž službě potvrzuje, že byla péče řádně poskytnuta. Měl by být poučen o právu stěžovat si - nejen pečovatelce, ale i její nadřízené nebo vedoucí služby. Pokud toto nepomáhá, může se obrátit na Krajský úřad - odbor sociální, nebo podat podnět na Inspekci sociálních služeb (https://www.mpsv.cz/cs/19977), příp. ombudmance (https://www.ochrance.cz/monitorovani-prav-lidi-se-zdravotnim-postizenim/).

Píšete, že má klient objednanou pečovatelskou službu. Z Vašeho popisu bych spíše odhadovala službu asistenční, neboť ta se zakládá na spolupráci klienta s asistentkou (též slovní rozdíl asistentka / pečovatelka).

Bez ohledu na to, jakou dietu má klient předepsán, nebo se jen prostě hodlá stravovat "po svém",není právem pečovatelky toto určovat. Pečovatelka (jde-li opravdu o poskytnutí pečovatelské služby) má povinnost stravu i nachystat. Vyplývá to ze zákona č. 108/2006 Sb., který vymezuje základní povinnosti pečovatelské služby:

 • 40

Pečovatelská služba

(1) Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony.

(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:

 1. a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 2. b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 3. c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 4. d) pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 5. e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

A následně více je to rozebrané ve vyhlášce č. 505/2006 Sb.:

 • 6

Pečovatelská služba

(1) Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 1. a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
 2. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
 3. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 4. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,
 5. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
 6. b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
 7. pomoc při úkonech osobní hygieny,
 8. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 9. pomoc při použití WC,
 10. c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
 11. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
 12. dovoz nebo donáška jídla,
 13. pomoc při přípravě jídla a pití,
 14. příprava a podání jídla a pití;

tato základní činnost může být zajišťována jen v rozsahu úkonů podle bodů 3 a 4,

 1. d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:
 2. běžný úklid a údržba domácnosti,
 3. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po malování,
 4. donáška vody,
 5. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení,
 6. běžné nákupy a pochůzky,
 7. velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti,
 8. praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,
 9. praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,
 10. e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
 11. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět,
 12. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.

(2) Maximální výše úhrady za poskytování pečovatelské služby činí

 1. a) 130 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů, za úkony uvedené v odstavci 1 písm. a) a b), písm. c) bodech 3 a 4, písm. d) bodech 1 až 5 a písm. e); pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí,
 2. b) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. c) bodě 1
 3. 170 Kč denně za poskytnutí celodenní stravy v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel,
 4. 75 Kč za oběd,

včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy,

 1. c) 30 Kč za úkon uvedený v odstavci 1 písm. c) bodě 2,
 2. d) 115 Kč za úkon uvedený v odstavci 1 písm. d) bodě 6,
 3. e) 70 Kč za kilogram prádla za úkony uvedené v odstavci 1 písm. d) bodech 7 a 8.

 

Celkově tedy není podstatné, zda lze použít mražené, nemražené, zda lze činnost zjednodušit na "chlép a vodu" (nadneseně). Prostě je pečovatelka povinna uvařit běžným způsobem stravu, kterou požaduje klient.

Klient ale nemá být přepečováván. Pokud je schopen pomoci s přípravou - má se na tom maximálně podílet. Pokud je ale nemohoucí, nemusí se podílet vůbec.

Pokud by si klient vymiňoval opravdu složitou přípravu, je otázkou oprávněnost takového požadavku a schopnost pečovatelky jej naplnit. Pokud ale pečovatelka umí jen českou kuchyni (nebo jen studenou) a určuje jídlo ona, je to špatně a dochází k zásadnímu nerespektování individuality člověka. Zde bych využila možnosti stížnosti (viz výše), pomoci s obhajobou práv mohou i na sociálním odboru na obci, nebo Liga lidských práv: http://llp.cz/temata/zdravotnictvi/ferove-k-postizenym/.

Chápu, že klient není informován o tom, která pečovatelka přijde (a zda vůbec vařit umí), ale na konkrétní, která nemá požadované kvality, si opravdu může stěžovat.

Bohužel je to ale klient, který pomoc potřebuje, a tedy je často odkázán na jedinou pečovatelskou službu v okolí. A pokud je slabý, tak si zpravidla ani nevymůže svá práva. Proto bych doporučila spolupráci s úřady. Případně bych zvážila domluvu s jinou osobou v jeho okolí (třeba sousedka), která by za úhradu byla ochotná mu v jím požadovaném rozsahu pomoci. Od pečovatelské služby by pak odebíral méně péče - neposkytovali by mu přípravu se stravy a tím by jim platil méně.

V tom, co píšete spatřuji pochybení ve službě. Samozřejmě neznám ujednání ve smlouvě a ani názor druhé strany, nevím, zda se skutečně jedná o pečovatelskou službu, ale budu-li brát za objektivní váš popis, je klient v právu.

Pěkný den

Mgr. Radka Pešlová

 

 

 

 

 

 

Chci pomoci pečujícím