Kontakt Vyhledávání Privátní sekce
Bezplatná linka pro pečující 800 915 915 Jsme tu pro Vás od pondělí do pátku od 9 do 20
Zavřít Přihlášení

Povinnost veřejného opatrovníka: doprovod na soudní jednání

Povinnost veřejného opatrovníka: doprovod na soudní jednání

Je povinností veřejného opatrovníka doprovázet opatrovance, který je uživatelem sociální služby chráněné bydlení, na soudní jednání?

Dotaz:

Sociální služba odmítla doprovod z důvodu, že opatrovanec je, dle služby, schopen přicestovat hromadným dopravním prostředkem na příslušnou zastávku, vystoupit, ale již není schopen najít cestu k budově soudu.

Po opatrovníkovi chtějí, aby jej na zastávce vyzvedl a doprovodil na jednání. Po ukončení jednání pak s opatrovancem vyčkal příjezdu přímého spoje, zajistil nástup do hromadného prostředku a opatrovanec sám odcestoval do místa svého bydliště. Příjezd dopravního prostředku je dle jízdního řádu 15 minut před časem jednání, cesta k budově soudu trvá rychlou chůzí 10 minut. Rychlé chůze není opatrovanec schopen.

Odpověď:

Dobrý den,

opatrovník (ať už laický či veřejný) je povinen zajišťovat potřeby opatrovance, které si díky svému duševnímu stavu není schopen zajistit opatrovanec sám, ale ne vždy to musí dělat osobně (opatrovník je jako hlava, která to řídí a sociální služba je to tělo, kterou hlava diriguje).

Jinak řečeno, pokud by opatrovanec trpěl tím, že se sám o sebe nepostará (protože mu nedochází potřeba pomoci, nedokáže ji vyhledat, ujednat si ji atd.), je povinen opatrovník zajistit opatrovanci pomoc. Zpravidla jde o opatrovance závislého na péči. Opatrovník tedy musí zajistit nejen odpovídající příspěvek na péči, ale také odpovídající péči. Tedy opatrovník objednává sociální službu.

Opatrovnictví samo o sobě není sociální prací (péčí), ale je striktně povinností opatrovníka hlídat doklady, platby, smluvní ujednání. V tomto by měl být  velmi zdatný.

Tedy by měl znát své možnosti při vyjednávání s kýmkoliv (soud, služba atd.).

Co se týče zajištění potřeb péčí (doprovody, přítomnost), pak pokud je opatrovanec v této části závislý, je opatrovník oprávněn najmout k doprovodu sociální službu. Měl by ale vědět, jaký obsah služby najímá - viz smlouva. Měl by vědět, kolik za službu bude platit - viz smlouva. Měl by vědět a znát možnosti a schopnosti opatrovance (viz osobní styk s opatrovancem, individuální plánování ve službě). Také by měl vědět, o čem se povede soudní řízení.

V každém řízení, je-li k tomu opatrovník zmocněn, má opatrovance zastupovat a po právní stránce má být u daného jednání přítomen (je-li k tomu zmocněn rozsudkem nebo to opatrovanec, vzhledem k duševnímu onemocnění, potřebuje).

Dále by měl být opatrovník dost silný na to, aby si nenechal rozkazovat od sociální služby.

Tedy - opatrovník je povinen doprovodit opatrovance ani ne pro osobní doprovod, ale proto, aby věděl, co se u soudu děje, a aby v dané věci byl právně opatrovanci na blízku, aby nedošlo k poškození opatrovance. Opatrovník hájí jeho práva (a jak by bez přítomnosti u soudu mohl vědět, zda nebyla u soudu práva opatrovance porušena?). Výjimkou by bylo, kdyby u soudu byl opatrovanec zastoupen advokátem.

Pokud ale není opatrovník zmocněn k jednání před soudy (a opatrovanec nepotřebuje pomoc u soudu spojenou s právním jednáním; což by měla následovat od opatrovníka žádost o změnu rozsahu oprávnění), nebo je v řízení určen advokát, tak je otázkou, zda je potřeba skutečný doprovod.

JE POTŘEBA ROZLIŠIT:

- potřebuje opatrovanec ochránce v pozici osoby, která ho zastupuje a jedná za něj? TOTO ŘEŠÍ OPATROVNÍK

- potřebuje opatrovanec nahradit orientační (časování, schopnost logistiky, schopnost se dopravit z bodu "A" do bodu "B" atd.) smysl při doprovodu? K TOMUTO OPATROVNÍK NAJÍMÁ SLUŽBU

Jednou ze základních činností chráněného bydlení je (dle § 17 vyhl. č. 505/2006 Sb.):

* doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,

Pokud tedy uživatel služby doprovod potřebuje, pak má být službou poskytnut a současně má opatrovník vyžadovat plnění smlouvy.

Co se týče úhrady v plné výši příspěvku na péči - zajímalo by mě, jak vlastně vypadá smlouva se službou, když z ní není zřejmé, zda jsou sjednané doprovody. Jak vypadá plánování ve službě. A z jakého důvodu opatrovník dovolí, aby do služby platil celý příspěvek na péči. Chráněné bydlení má vykazovat činnost dokladem o skutečně spotřebovaném čase a účtovat si max. 130 Kč na hodinu. Dalo by se tak říci, že každý měsíc by měla být za péči hrazena jiná částka. Pokud by snad zařízení poskytovalo více péče, ale účtovalo si jen do výše příspěvku, chápala bych, že je to pro uživatele/opatrovance výhodné, ale z dotazu mám dojem, že opatrovník naopak pochybuje, zda je dáváno tolik péče, kolik je třeba, když si za to zařízení bere celou výši příspěvku.

Není to tedy o tom snižovat částku o případnou zaplacenou jinou službu, ale platit vždy jen za spotřebovaný čas. Pokud jste ve smlouvě sjednali, že náleží příspěvek službě celý, pak je to Vaše dohoda, kterou jste překonali zákonné ustanovení § 17 odst. 2 písm. c) vyhl. č. 505/2006 Sb., což, dle mého názoru, není správně, pokud uživatel potřebuje nižší podporu, než by byla spotřeba péče, kdyby se kalkulovala podle skutečně spotřebovaného času.

Není tedy legislativní možností ponížit platbu. Jen jednejte o smlouvě u chráněného bydlení.

Z toho, co píšete o opatrovanci - pokud je opatrovanec dezorientovaný při příjezdu na nové místo, není tedy schopen samostatného pohybu v novém prostoru, měla by jej služba doprovodit. Nejde ani tak o čas, ale o jeho neschopnost orientace. Pokud je jen pomalý, pak není důvod mít k pomalosti službu (a ani opatrovníka).

Tedy zjednodušeně:

- opatrovník, je-li to třeba, má zajistit opatrovanci doprovod pro jeho dezorientaci sociální službou. Pokud jde ale o soud, domnívám se, že by zde měl být opatrovník přítomen u soudu (ale to nutně neznamená doprovod opatrovance).

- pravidla doprovodu a úhrady má řešit smlouva o poskytování sociálních služeb a opatrovník má hlídat a vymáhat dodržování.

- službu nad úhradu PNP opatrovník uhradit může, ale nesmí u toho pochybit v tom, že nevymáhal po stávající službě to, co má poskytovat. A tady se domnívám, že opatrovník pochybil. Protože pokud pečovatelská služba doprovod poskytla, pak lze dovozovat, že je uživatel na doprovodu závislý. A pak tento doprovod mělo uskutečnit chráněné bydlení v rámci základních činností § 17 odst. 1 pásm. e) bod 1. vyhl. č. 505/2006 Sb.

Mgr. Radka Pešlová

dle právního stavu ke dni 11. 7. 2019