Kdy a pro koho je pečovatelská služba zdarma

22. února 2019

Mám babičku, které pomáháme jako rodina, je jí 83 let. Avšak moc by nám pomohla donáška obědů. Slyšela jsem, že má babička nárok na poskytování pečovatelské služby zadarmo, protože dědeček byl 3 roky u PTP. Ale prý nošení obědů pečovatelskou službou je zpoplatněno. Je to pravda?

ODPOVĚĎ

Dobrý den,  

pečovatelská služba pomáhá lidem, pokud jsou závislí na pomoci druhé osoby.

Pokud někdo potřebuje pomoci, tak je základní pomocí i pomoc při stravování.

 

Pečovatelská služba může pomoci:

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití[1],
 • zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování[2],
 • dovoz nebo donáška jídla2,
 • pomoc při přípravě jídla a pití2,
 • příprava a podání jídla a pití2;

 

Za pečovatelskou službu ale platí (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-505#f3143828) a to:

 • 170 Kč denně za poskytnutí celodenní stravy v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel,
 • 75 Kč za oběd,

(včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy)

 • 30 Kč za úkon dovozu nebo donášky jídla
 • 130 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného

                                 

Nicméně, od platby za pečovatelskou službu jsou osvobozeny:

 • účastníci odboje
 • osoby, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb., nebo u nichž bylo odsuzující soudní rozhodnutí pro trestné činy uvedené v § 2 zákona č. 119/1990 Sb., ve znění zákona č. 47/1991 Sb., zrušeno přede dnem jeho účinnosti, anebo byly účastny rehabilitace podle § 22 písm. c) zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, jestliže neoprávněný výkon vazby nebo trestu odnětí svobody činil celkem alespoň 12 měsíců, popřípadě méně, pokud tento výkon měl činit 12 měsíců, avšak skončil ze zdravotních důvodů před uplynutím 12 měsíců,
 • osoby, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle § 17 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, anebo ve vojenském táboře nucených prací, jestliže rozkaz o jeho zařazení do tohoto tábora byl zrušen podle § 18 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., ve znění zákona č. 267/1992 Sb. a zákona č. 78/1998 Sb., anebo v centralizačním klášteře s režimem obdobným táborům nucených prací, pokud celková doba pobytu v těchto zařízeních činila 12 měsíců, popřípadě méně, pokud tato doba měla činit 12 měsíců, avšak skončila ze zdravotních důvodů před uplynutím 12 měsíců,
 • pozůstalý manžel (manželka) po výše uvedené osobě starší 70 let.

TOTO OSVOBOZENÍ SE ALE NEVZTAHUJE právě na úkony spojené se stravou[3]:

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 1. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
 2. dovoz nebo donáška jídla,
 3. pomoc při přípravě jídla a pití,
 4. příprava a podání jídla a pití;

Závěrem, ano nošení obědů je zpoplatněno (stejně jako samotný oběd). Je stanovena částka (viz výše), kterou služba nesmí překročit. Pokud máte o službu zájem, v rozsahu donášení jídla ji bude muset babička hradit.

Mrzí mě, že nemám lepší odpověď.

Mgr. Radka Pešlová

 

 

[1] § 6 odst. 1 písm. a bod 1 vyhl. č. 505/2006 Sb.

[2] § 6 odst. 1 písm. c bod 1-4 vyhl. č. 505/2006 Sb.

 • 6 Pečovatelská služba

                (1) Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 1. a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
 2. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
 3. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 4. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,
 5. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
 6. b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
 7. pomoc při úkonech osobní hygieny,
 8. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 9. pomoc při použití WC,
 10. c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
 11. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
 12. dovoz nebo donáška jídla,
 13. pomoc při přípravě jídla a pití,
 14. příprava a podání jídla a pití;

tato základní činnost může být zajišťována jen v rozsahu úkonů podle bodů 3 a 4,

 1. d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:
 2. běžný úklid a údržba domácnosti,
 3. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po malování,
 4. donáška vody,
 5. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení,
 6. běžné nákupy a pochůzky,
 7. velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti,
 8. praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,
 9. praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,
 10. e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
 11. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět,
 12. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.

                (2) Maximální výše úhrady za poskytování pečovatelské služby činí

 1. a) 130 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů, za úkony uvedené v odstavci 1 písm. a) a b), písm. c) bodech 3 a 4 a písm. d) bodech 1 až 5 a písm. e); pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí,
 2. b) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. c) bodě 1
 3. 170 Kč denně za poskytnutí celodenní stravy v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel,
 4. 75 Kč za oběd,

včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy,

 1. c) 30 Kč za úkon uvedený v odstavci 1 písm. c) bodě 2,
 2. d) 115 Kč za úkon uvedený v odstavci 1 písm. d) bodě 6,
 3. e) 70 Kč za kilogram prádla za úkony uvedené v odstavci 1 písm. d) bodech 7 a 8.

[3] Pečovatelská služba se s výjimkou nákladů za stravu poskytnutou v rámci základní činnosti uvedené v § 40 odst. 2 písm. c) poskytuje bez úhrady (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108#f3010247)

Chci pomoci pečujícím