Invalidní důchod a práce

27. listopadu 2018

Čerstvě mi byl přiznán invalidní důchod 2.stupně, ještě nemám ani výměr a jsem ve fázi, kdy váhám, zda se proti rozhodnutí odvolat či nikoliv. Můj odborný lékař totiž navrhoval 3.stupeň invalidity, jelikož, vzhledem k mé diagnóze, vůbec nemohu pracovat. Mám to napsáno i v lékařském posudku.

Nyní mě ale trápí otázka, jak to bude s mým zdravotním a sociálním pojištěním, jelikož jsem se byla ptát na Úřadě práce a tam mi sdělili, že mne nezaevidují, jelikož mám v papírech napsáno od lékaře, že mám zakázanou jakoukoliv práci. Tak se chci informovat, zda je to možné a zda je postup ÚP správný? Měla jsem za to, že s invalidním důchodem 1. a 2.stupně je evidence možná?

ODPOVĚĎ

Dobrý den,

Problematika důchodů je poměrně složitá a je tedy pochopitelné, že máte tyto dotazy. Stejně jako chápeme, že s ohledem na špatný zdravotní stav nemůžete pracovat na plný úvazek, ale i to, že se obáváte odebrání důchodu jako stěžejního zdroje svých příjmů.

Dovolte mi tedy doplnit trochu Vaše informace a pokusit se Vás trochu uklidnit a zmenšit Vaše obavy.

Jelikož pokládáte několik otázek, dovolím si svoji dopověď pro přehlednost rozdělit do několika částí:

 • Posudek o invaliditě a odvolání

Píšete, že nemáte zatím rozhodnutí a zvažujete odvolání. Z toho usuzuji, že jste zatím od posudkové služby obdržela tzv. „posudek o zdravotním stavu“, ze kterého vyplývá, že posudkový lékař ohodnotil Váš zdravotní stav poklesem schopnosti výdělečné činnosti, který odpovídá II. stupni invalidity.

Teď tedy nezbývá než vyčkat na zaslání rozhodnutí (zpravidla přichází za 2-3 měsíce po vypracování posudku, v závislosti na tom, kdy Česká správa sociálního zabezpečení, dále jen ČSSZ, vypočítá výši Vašeho invalidního důchodu).

Po obdržení rozhodnutí máte právo do 30 dnů podat tzv. námitku. Opravným prostředkem v řízení o invalidních důchodech tedy není odvolání, ale námitka. Pokud byste v námitkovém řízení neuspěla, máte možnost obrátit se následně na soud s tzv. správní žalobou. Nejprve je však třeba využít podání námitky. 30denní lhůta začíná běžet následující den po převzetí rozhodnutí na poště. Je-li rozhodnutí uloženo na poště delší čas, začíná lhůta běžet 10. dnem uložení na poště. Odkládání převzetí tedy nemá smysl zbytečně natahovat.

Sepsání námitky má svá specifika a je dobré je pečlivě připravit. Přestože pracovníci ČSSZ poskytují velmi jednoduchý vzor (takový jednostránkový formulář) pro podání námitky, doporučuji nevyužít jej, ale poradit se s námi a zpracovat námitku trochu detailněji.

Správně sepsána námitka podložená konkrétními argumenty mívá větší šanci na úspěch.

 • „Vzhledem k diagnóze nemohu pracovat“

Přiznám se, že s tímto tvrzením se setkávám poměrně často (upřímně přiznávám, že bych takový posudek ráda viděla), dosud jsem se však nesetkala s nikým, kdo by měl tuto skutečnost uvedenu v posudku nebo v jakékoli lékařské zprávě. Pokud je ve Vašem posudku toto tvrzení uvedeno, je to určitě důvod pro podání námitek.

Zvláště, přihlédneme-li k tomu, že Vám byl přiznán invalidní důchod II. stupně, u kterého se výdělečná činnost předpokládá.

Na tomto místě je třeba říci, že NEEXISTUJE ŽÁDNÝ právní předpis, který by výdělečnou činnost k invalidnímu důchodu zakazoval. Při pobírání důchodu všech stupňů skutečně můžete pracovat, a to i na dobu neurčitou při uzavřené pracovní smlouvě podle Zákoníku práce. Podle stávající právní úpravy není ani omezena výše výdělku.

Doporučováno je např. podnikání, protože si zdravotně postižený člověk může upravit svůj pracovní režim tak, aby mu vyhovoval, vzhledem k jeho zdravotnímu postižení. Dále pak dohoda o provedení práce (max. rozsah 300 hod./rok), dohoda o pracovní činnosti (max. rozsah 80 hod./měsíčně), ale i pracovní úvazky, lépe však zkrácené.

Ze zákona (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce) vyplývá povinnost zaměstnavatele před nástupem do zaměstnání každého zaměstnance poslat na vyšetření lékařem tzv. preventivní závodní péče. Tento lékař si vyžádá zprávy od Vašeho praktického lékaře a, protože zná pracovní pozice (a jejich náročnost) daného zaměstnavatele, je plně kompetentní k tomu, aby vypracoval zprávu, ve které musí být jasně uvedeno „schopna danou práci vykonávat“ „není schopna“. Pokud bude ve zprávě uvedeno, že nejste schopna danou práci vykonávat (ze zdravotních důvodů), teprve pak máte doklad o tom, že pracovat nesmíte. Jedná se však o zprávu jen k dané pracovní pozici, jen pro tohoto zaměstnavatele (je poměrně pochopitelné, že člověk s onemocněním páteře nesmí pracovat jako dělník na stavbě a nosit těžký stavební materiál, ten stejný člověk však může vykonávat kancelářskou práci a programovat např. webové stránky).

Konkrétní předpis, který by upravoval podmínky, resp. počet hodin, výši příjmů nebo podmínky, za kterým může osoba invalidní ve II. stupni pracovat neexistuje.

Univerzální a obecné doporučení platné pro poživatele invalidních důchodů také neexistuje, je třeba si uvědomit, že každý člověk je jiný, každý invalidní důchodce má jiné potřeby, možnosti a omezení, ale také vzdělání, inteligenci a schopnosti. Někdo může pracovat na plný úvazek, jiný je rád, když vypomáhá někde jako dobrovolník na několik málo hodin týdně… Vše záleží na člověku. Individuální potřeby by měl nejlépe posoudit posudkový (nebo ošetřující) lékař.

Ani zpráva posudkového (nebo odborného) lékaře však není bohužel zárukou toho, že v budoucnu nebude invalidní důchod odebrán nebo nesnížen. Tuto záruku však nemá ani invalidní důchodce, který nepracuje vůbec a jen „sedí doma“.

Ve své praxi tedy klientům v případě, že mají (nabídku) zaměstnání, které jim vyhovuje, cítí se v něm dobře a mohou-li si je přizpůsobit tak, aby je neomezovalo po zdravotní stránce, doporučuji místo si udržet. A v případě odebrání nebo snížení důchodu vypomáháme při využívání opravných prostředků.

 • Pojištění pro poživatele invalidních důchodů II. stupně

Opět je třeba otázku pojištění trochu dovysvětlit. V ČR máme 3 druhy pojištění (následující vysvětlení je velmi zjednodušující, pro podrobnější informace napište, ráda vše vysvětlím):

 • Nemocenské pojištění – z něho náleží výplata nemocenských dávek, v době pracovní neschopnosti, ženy pečující o dítě z něho čerpají tzv. peněžitou pomoc v mateřství, dále se z něho vyplácí dávky ošetřovného pečující osobám apod.
 • Zdravotní pojištění - v ČR povinné – z něho se hradí péče lékařů, léky a léčebné přípravky apod.
 • Sociální pojištění – lidově „spoření na důchod“ – starobní, invalidní, vdovský, sirotčí,…

Jako osoba invalidní ve II. stupni invalidity jste ze zákona tzv. státním pojištěncem a stát za Vás hradí zdravotní pojištění (vyplývá ze zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění). Zdravotní pojištění tedy hradit ani jakkoli řešit nemusíte a nemůže Vám tedy na něm (od data přiznání invalidního důchodu) vzniknout dluh.

Nemáte však hrazeno nemocenské pojištění – to byste si musela buď platit sama, nebo by je za Vás musel hradit zaměstnavatel, pokud byste pracovala (ale pozor, nemocenské nevyplývá vždy, např. u dohody o provedení práce nenáleží, je tedy dobré si i tuto skutečnost před nástupem do zaměstnání nebo na brigádu prověřit, např. tady v naší poradně).

Sociální pojištění – toto pojištění by Vás mělo zcela určitě zajímat a to pro případ, že by došlo ke zhoršení Vašeho zdravotního stavu, kdy byste chtěla požádat o vyšší stupeň invalidity. Jak již parně víte, tak pro nárok na přiznání invalidního důchodu je třeba splňovat nejen zdravotní podmínky, ale také doložit dobu pojištění.

Osobám invalidním ve II. stupni invalidity není státem hrazeno sociální pojištění. Abyste je tedy měla zajištěno, je třeba, abyste pracovala (nejlépe na pracovní úvazek nebo na dohodu o pracovní činnosti) nebo, abyste byla v evidenci úřadu práce (pozor, z doby evidence u úřadu práce se do starobního/invalidního důchodu) započítává jen část. Přestože obecné povědomí říká něco jiného, není tedy možné si starobní ani invalidní důchod tzv. vyčekat na úřadě práce.

Jednou z možností je i hrazení jako „samoplátce“ i tato varianta má však své limity, jako zásadní však je finanční otázka. Z přiznaného invalidního důchodu nebývá snadné dávat ještě část peněz „stranou“ na úhradu pojištění. Tuto variantu doporučuji tedy promyslet a příp. konzultovat na Okresní správě sociálního zabezpečení v místě Vaše bydliště (kontakty najdete na www.cssz.cz).

 • Evidence osob invalidních u úřadu práce

Ve svém dotazu píšete, že Vám na úřadě práce řekli, že Vás nezaevidují. Domnívám se, že jste se vzájemně buď nesprávně pochopili nebo, že Vás úřednice chybně informovala. Jde o to, že osoby invalidní (ve všech stupních) mají právo být v evidenci úřadu práce.

Je samozřejmě o to, zda jako „uchazeči o zaměstnání“ nebo jako „zájemci o zaměstnání“. Ať tak či tak, úřad práce Vás nesmí odmítnout.

Otázkou pochopitelně zůstává přiznání podpory v nezaměstnanosti. Na tu máte nárok pouze v případě, že doložíte, že jste v posledních 2 letech odpracovala nejméně 12 měsíců (nemusí být v kuse). Pokud ano, měla byste mít nárok i na podporu v nezaměstnanosti.

Pokud Vás na úřadě práce nechtějí přijmout do evidence, doporučuji podat písemnou žádost, na kterou musí úřad práce vydat písemné rozhodnutí, bude-li zamítavé, neváhejte se na nás obrátit, velmi rádi Vám pomůžeme s vypracování odvolání.

 • Posouzení nároku na invalidní důchod a podání námitky

Ve svém dotazu píšete, že zvažujete opravné prostředky a, že nevíte, zda byste měla mít přiznán invalidní důchod II. nebo III. stupně. Ani odpověď na tuto otázku není jednoduchá.

Podmínky nároku na invalidní důchod upravuje zákon č. 155/1995 sb., o důchodovém pojištění a vyhlášky 359/2009 Sb., o posuzování invalidity.

To zda Vám bude přiznán invalidní důchod, záleží na velikosti poklesu tzv. schopnosti výdělečné činnosti, ta musí být neméně 35 %, aby byla přiznána invalidita I. stupně. V následujících stupních jsou pak tyto hodnoty: 

 1. stupeň – 35 – 49 % - pokles schopnosti výdělečné činnosti
 2. stupeň – 50 – 69 % - pokles schopnosti výdělečné činnosti
 • stupeň – 70 % a větší pokles schopnosti výdělečné činnosti

Přiznávání poklesu schopnosti výdělečné činnosti je závislé na zdravotním stavu, resp. posouzení daného žadatele. Posudkový lékař vždy vychází ze zprávy (zpráv) odborných lékařů a také z osobního posouzení žadatele před posudkovou komisí.

Při určování počtu procent je však posudkový lékař limitován vyhláškou č. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity. Abyste si tuto vyhlášku uměla představit, jedná se o jakýsi výčet nejrůznějších nemocí a vad s tím, že u každého zdravotního omezení je stanovený počet %. Podle tohoto přehledu pak posudkový lékař postupuje a procenta přiznává.

Jelikož vyhláška je poměrně rozsáhlá (více než 100 stran) neposílám Vám ji, ale můžete si ji zdarma stáhnout např. na www.zakonyprolidi.cz. Můžete ji i zakoupit v některé z prodejen s právnickou literaturou (např. SEVT).

Má-li žadatel více zdravotních omezení, jejich procenta se nesčítají. Posudkový lékař pouze vybere 2 nejzávažnější. U prvního přizná procenta dle rozmezí uvedeného ve vyhlášce, druhý handicap může „ocenit“ max. 10 %. Výsledný počet procent je tedy součtem těchto dvou čísel.

Stejným způsobem může posudkový lékař ohodnotit zdravotní stav žadatele o důchod jako velmi dobrý (např. dobře kompenzovaný léky nebo vhodnou pomůckou) a může až 10 % odečíst.

Vždy tedy počítejte, že procentuální rozmezí z vyhlášky muže být plus nebo mínus 10 %.

Chcete-li vědět, jak byl Váš zdravotní stav posouzen, nahlédněte do posudku o invaliditě, kde až na konci najdete „posudkový závěr“. Zde by mělo být uvedeno „… zdravotní stav odpovídá kapitole č…. položce č…. písm. vyhlášky č. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity“ Podle kapitoly a čísla položky si pak můžete vyhledat konkrétní diagnózu a její procentní ohodnocení.

Poměrně snadno tak zjistíte, zda popis ve vyhlášce odpovídá Vašemu zdravotnímu stavu. Pokud ne, je na místě podat námitky.

Pokud by posudek pro Vás byl nesrozumitelný nebo by se Vám nedařilo vyhledat příslušné onemocnění/vadu, pošlete nám scan nebo foto posudku o invaliditě, rádi Vám pomůžeme se v něm zorientovat.

Omlouvám se, že jsem Vás zahltila takovým množstvím informací. Přestože jsem se snažila o stručnost, otázky, které jste položila si žádali podrobnějšího vysvětlení. Jedná se však o poměrně složitou problematiku, bude-li Vám tedy cokoli nejasného nebo budete-li mít další otázky, neváhejte se na nás znovu obrátit.

S pozdravem

Mgr. Jitka Vrchotová, DiS.