Důchod bez odpracovaných dob

8. ledna 2018

Chtěla jsem se zeptat, jak je to se starobním důchodem osoby, která má sice splněnou dobu pojištění, ale pouze z náhradních (event. vyloučených) dob. Tj. bez doby zaměstnání. 6 let vysokoškolského studia (do 24 let), dále péči o 2 zdravé děti (každé do 4 let věku) a péči o postižené dítě (celkem 26 let). Před narozením toho postiženého půl rok podpory na ÚP a 5 let bez pojištění (péče o 2 děti do 15 let).

ODPOVĚĎ

Protože splníte potřebnou dobu pojištění, i když složenou pouze z náhradních dob[1] a vyloučených dob[2], tak nárok na starobní důchod bude.

Výpočet ale není tak jednoduchý. Protože např. u studia, které je vyloučenou dobou, platí, že činí-li součet (kombinace školy a přípravy zdravotně postižené osoby) více než 1825 kalendářních dnů, omezí se počet těchto vyloučených dob nad 1825 kalendářních dnů na jednu polovinu.

Česká správa sociálního zabezpečení má srovnávací tabulky, protože je také velmi důležité, v jakém období se která náhradní doba odehrávala. Některé doby se započítávají celé, jiné jen z 80 %. Tento zápočet se v průběhu let také mění. Jinak to je před rokem 2010 a jinak po něm (a případně před rokem 1996 atd.).
Z 80 % se započítává např. evidence na ÚP a studium (ale jen v určitém období).
Přesněji k výpočtu používá ČSSZ meritorní tabulky (je to jakási mnemotechnická pomůcka, pro to, jak to bylo v průběhu let) -

Doporučuji ještě navíc přesně se zohledněním dokladů a dat zajít na OSSZ/MSSZ/PSSZ[3] a zkontrolovat prolínání dob. Prolínání může vzniknout:
Př. Studium v roce 1990 – 1996 a dítě narozené v roce 1992. Pak pořád je studium 6 let, ale na dítě se nepřidají plus další čtyři roky, protože došlo k souběhu. Pokud by ale studium bylo 1990 – 1996 a dítě se narodilo 1997 a další dítě se narodilo až 2001, tak bude studium 6 let plus jedna péče o dítě 4 roky a druhá péče o dítě 4 roky.
Studium do roku 2010 lze uznat. Péče o děti také. Doby se ale nesčítají, pokud jsou v jednom období.

Pokud již máte nyní starobní věk (zjistíte po zadání data narození zde: http://www.mpsv.cz/files/clanky/2436/Vekova_kalkulacka_010717.xlsm), je dobré zvážit odchod do důchodu nyní, protože od 1.1.2019 se očekávají změny v hodnocení dob pojištění[4], kdy některé doby pojištění nebudou již započteny 100%, ale jen 80 % (pro výpočet důchodu). Toto krácení se sice nebude týkat péče[5], ale dalších dob ano.

Při odchodu do důchodu v roce 2017 dostačuje mít odpracováno 33 let (tedy činností pojištěnou sociálně). Pokud zde nebyla práce, může jít i o náhradní dobu.

Protože uvádíte, že jste pečovala o závislou osobu déle než 15 let (u osoby nad 10 let muselo jít o závislost alespoň II. a vyššího stupně), pak se Vám bude místo vyloučení péče doplňovat částka příjmů[6]:

Do roku 2007 jako byste každý rok vydělala 96 000 Kč. Po roce 2007 částka odpovídající příspěvku na péči. Toto budou příjmy, ze kterých pak také bude důchod spočítán. Jde o propočet podle § 19a zákona č. 155/1995 Sb. Automaticky se také dělá srovnávací výpočet, kdy Vám spočítají důchod ze všeobecného vyměřovacího základu vyhlášeného pro daný rok a naopak všechny doby (vč. péče) vyloučí. Vylučuje se jen pro výpočet (aby nevyšel malý průměr), ale jako odpracované se to počítá.

Výhodnější výpočet ČSSZ poskytne.

Příjem tedy mít budete (pokud se nepůjde na příjem z všeobecného vyměřovacího základu). Příjem se bude v jednotlivých letech násobit koeficientem nárůstu. Udělá se průměr na měsíc. Pak se bude redukovat a za každý odpracovaný rok z něj získáte 1,5 % (jako odpracované se bere i péče, PNP, studium z 80 %, ÚP). K tomu se přidá základní výměra a vyjde důchod. Kalkulačka[7] na webu sice je, ale pro její vyplnění ve Vašem případě je třeba trošku větší zkušenosti. Doporučuji vzít:

 • rodné listy
 • doklad o péči a výši příspěvku na péči
 • maturitní vysvědčení, diplom
 • občanský průkaz
 • informativní list důchodového pojištění, pokud jej již máte vystavený[8]

a vše zanést na OSSZ/MSSZ/PSSZ a poprosit je o předvýpočet. Oni vědí, jak tabulku užít – vědí, kde mají zaznačit náhradní a vyloučenou dobu.

Bude Vám to takto dostačovat?

Shrnula bych to:

 • nárok máte, pokud jste opravdu v po sobě jdoucím období měla „omluvené“ doby (tedy doby, ve kterých jste nepracovala z důležitých důvodů). Tyto doby činí alespoň 33 let.
 • pokud máte „odslouženo“ tak tak 33 let (protože se třeba péče o děti prolínala se studiem), pak by mohl být problém v krácení doby studia.
 • od 1.1.2019 se bude hůře zohledňovat náhradní doba.
 • konkrétnější propočet pomohou učinit na správě sociálního zabezpečení, protože já z Vašich údajů nevyčtu, v jakých konkrétních letech u Vás co nastalo.

Mgr. Radka Pešlová

 

[1] zák. č. 155/1995 Sb. § 5 odst. 2:

(2) Pojištění jsou při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně účastny dále

 1. osoby vedené v evidenci Úřadu práce České republiky - krajské pobočky, popřípadě pobočky pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“) jako uchazeči o zaměstnání po dobu, po kterou jim náleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci, a v rozsahu nejvýše 3 let též po dobu, po kterou jim tato podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáleží, s tím, že tato doba 3 let se zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod, doba, po kterou podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáležela před dosažením věku 55 let, se do ní započítává v rozsahu nejvýše 1 roku, a nezapočítává se do ní jiná náhradní doba pojištění nebo doba pojištění, které se kryjí s dobou, po kterou je osoba vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání; za dobu, po kterou náleží podpora v nezaměstnanosti, se přitom považuje též doba, po kterou se podpora v nezaměstnanosti neposkytuje z důvodu, že osobě vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání přísluší odstupné, odbytné nebo odchodné,
 2. osoby se zdravotním postižením zařazené v teoretické a praktické přípravě pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost,
 3. osoby pečující osobně o dítě ve věku do 4 let,
 4. osoby pečující osobně o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), pokud spolu žijí v domácnosti; podmínka domácnosti se nevyžaduje, jde-li o blízkou osobu,
 5. poživatelé invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně [§ 39 odst. 2 písm. c)] z českého pojištění, a to do dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod podle § 32; za poživatele invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně se pro účely účasti na pojištění považují též osoby, které nepobírají tento důchod, avšak splňují podmínky nároku na tento důchod a pobírají výsluhový příspěvek podle zvláštních zákonů,
 6. osoby po skončení výdělečné činnosti, která zakládala jejich účast na nemocenském pojištění podle zvláštního právního předpisu, po dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti, kterou si nepřivodily úmyslně, pokud tato dočasná pracovní neschopnost vznikla v době této výdělečné činnosti nebo v ochranné lhůtě podle zvláštního právního předpisu, po dobu karantény nařízené podle zvláštního právního předpisu v době této výdělečné činnosti nebo v ochranné lhůtě podle zvláštního právního předpisu, po dobu trvání podpůrčí doby u ošetřovného, dlouhodobého ošetřovného a u dávky otcovské poporodní péče a po dobu trvání podpůrčí doby u peněžité pomoci v mateřství v období před porodem,
 7. osoby, kterým je poskytována zvláštní ochrana a pomoc na základě zákona upravujícího zvláštní ochranu svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením, pokud podle vyjádření orgánu příslušného k poskytování zvláštní ochrany a pomoci nemohou vykonávat výdělečnou činnost.

[2] zák. č. 155/1995 Sb., § 16 odst. 4 písm. f) soustavné přípravy na budoucí povolání studiem na střední nebo vysoké škole v České republice, a to po dobu prvních 6 let tohoto studia po dosažení věku 18 let,

[3] http://www.cssz.cz/cz/kontakty

[4] změna k 1.1.2019 zákonem 306/2008 Sb. přechodné ustanovení:

 1. Náhradní doby důchodového pojištění získané před 1. lednem 2010 se započítávají pro vznik nároku na důchod v plné výši, jde-li o pojištěnce, kterému vznikne nárok na důchod před rokem 2019.

[5] § 34 odst. 1 zák. č. 155/1995 Sb.

[6] zák. č. 155/1995 Sb. § 19a

(1) Starobní a invalidní důchod pojištěnce, který získal aspoň 15 roků náhradní doby pojištění za dobu účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 2 písm. e) nebo § 102a odst. 1 (dále jen „náhradní doba péče o závislou osobu“), nesmí být vyměřen z nižšího výpočtového základu, než kolik činí výpočtový základ stanovený podle § 15 z osobního vyměřovacího základu vypočteného podle odstavců 2 a 3 a podle § 16.

(2) U pojištěnce uvedeného v odstavci 1 se náhradní doba péče o závislou osobu pro účely stanovení osobního vyměřovacího základu považuje
a) za vyloučenou dobu, a to i když se kryje s dobou účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. e), s dobou pojištění, v níž měl pojištěnec příjmy, které se zahrnují do vyměřovacího základu, nebo s dobou, za kterou náležely náhrady uvedené v § 16 odst. 3 větě čtvrté, nebo
b) za dobu pojištění, v níž měl pojištěnec příjmy, které se zohledňují pro účely ročního vyměřovacího základu, a to podle toho, co je pro tohoto pojištěnce výhodnější; postup podle písmene a) se přitom týká pouze celého časového úseku, po který se uvedené doby vzájemně kryjí.

(3) Za příjem pojištěnce uvedeného v odstavci 1 se pro účely odstavce 2 písm. b) považuje
a) po 31. prosinci 2006 částka odpovídající výši příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách osoby, o kterou pojištěnec osobně pečoval. Úhrn těchto částek za kalendářní rok se přičítá k ročnímu vyměřovacímu základu pojištěnce stanovenému za tento kalendářní rok podle § 16 odst. 2 věty první,
b) před 1. lednem 2007 za kalendářní rok částka 96 000 Kč vynásobená koeficientem stanoveným jako podíl, v jehož čitateli je všeobecný vyměřovací základ za kalendářní rok, za který se vypočítává roční vyměřovací základ, a ve jmenovateli je všeobecný vyměřovací základ za rok 2007; netrvala-li náhradní doba péče o závislou osobu celý kalendářní rok, snižuje se částka vypočtená podle části věty před středníkem úměrně. Koeficient podle věty první se stanoví s přesností na 4 platná desetinná místa. Částka za kalendářní rok podle věty první se přičítá k úhrnu vyměřovacích základů pojištěnce za tento kalendářní rok uvedenému v § 16 odst. 2 větě první.

[7] http://www.mpsv.cz/files/clanky/3200/Duchodova_kalkulacka_170910.xlsx

[8] http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/informativni-osobni-list-duchodoveho-pojisteni.htm