Kontakt Vyhledávání Privátní sekce
Bezplatná linka pro pečující 800 915 915 Jsme tu pro Vás v pondělí, středu a pátek od 9:00 do 13:00, v úterý a čtvrtek od 13:00 do 17:00
Zavřít Přihlášení

Zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Pravidla pro zpracování osobních údajů se od 25. 5. 2018 řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“).

Pečuj doma Diakonie ČCE (fungující pod Diakonií ČCE – Střediskem celostátních programů a služeb, IČ 48136093) zpracovává a uchovává osobní údaje účastníků aktivit, zájemců o aktivity, příjemců poradenství a registrovaných uživatelů webového portálu www.pecujdoma.cz v souladu s GDPR. Získané osobní údaje považujeme za přísně důvěrné a neposkytujeme se třetím osobám.

Účastník vzdělávacích a dalších podpůrných akcí, registrovaný uživatel webu a jakékoli formy poradenství je předem informován, jaké údaje o něm evidujeme. Současně je oprávněn tyto údaje kdykoli měnit, případně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Každý může kdykoli požádat o okamžité vymazání svých osobních údajů, ale ztrácí tím možnost získávat informace o novinkách a aktivitách (vzdělávání, konferencích a dalších akcí, poradenství či podpůrných aktivitách). Žádost o vymazání je možné zaslat na poradna@pecujdoma.cz.

Jaké údaje ukládáme

Ukládáme údaje, které účastníci zadávají do prezenčních listin, do online přihlašovacího formuláře na akce či do registračního formuláře na webových stránkách: jméno, adresu, datum narození, e-mail, telefonní kontakt, případně místo narození (u akreditovaných kurzů).

Proč údaje ukládáme

Údaje uchováváme za účelem prokázání řádného a efektivního nakládání s prostředky ESF z důvodu podmínek právního aktu o poskytnutí podpory z OPZ (nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1304/2013 a čl. 6, odst. 1, písmeno c) GDPR), a to po dobu nezbytně nutnou dle právního aktu o poskytnutí podpory. Údaje jsou k dispozici k nahlédnutí pro kontrolní úřady. Díky této podpoře jsou projektové aktivity účastníkům poskytovány bezplatně. Poskytnuté údaje také slouží k informování o projektových aktivitách a o akcích pro účastníky akcí dřívějších nebo pro zasílání tiskovin (písm. f) nebo a) tamtéž).

Jak údaje uchováváme

Údaje ukládáme na vlastním zabezpečeném serveru bez přístupu externích subjektů v elektronické podobě a v listinné podobě v uzamykatelných skříních. Údaje neposkytujeme třetím osobám. Zaměstnanci, kteří mají přístup ke zpracovaným osobním údajům, byli doložitelně poučeni o povinnosti zachovávat mlčenlivost dle čl. 28 odst. 3 písm. b) GDPR.

Fotodokumentace

Případné pořizování fotografií z veřejných akcí, které prezentují aktivity Pečuj doma, není zpracováním osobních údajů. Při pořizování fotodokumentace na to budou účastníci zřetelně upozorněni. V případě nesouhlasu nebudou v záběru. Pořizování obrazové dokumentace z kurzů a dalších akcí vyplývá z podmínek právního aktu o poskytnutí podpory a je povinností příjemce dotace. Případné fotografie z akcí jsou pořizovány a uchovávány tak, aby se nedaly identifikovat s konkrétní osobou. Projektových aktivit se můžete účastnit, i když nedáte souhlas s pořízením fotodokumentace.

O svých údajích rozhodujete jen Vy

Vaše práva:

  • právo požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje Správce zpracovává,
  • právo požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • právo vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit a právo vznést námitku proti zpracování,
  • právo požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,
  • právo v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na Lucii Michalovou na e-mailu lucie.michalova@pecujdoma.cz.

 

Zaregistrujte se a stáhněte si další materiály. Je to zdarma.