Kontakt Vyhledávání Privátní sekce
Bezplatná linka pro pečující 800 915 915 Jsme tu pro Vás od pondělí do pátku od 9 do 17 hod
Zavřít Přihlášení

Jak pomoci mladistvým pečujícím?

Jak pomoci mladistvým pečujícím?

Dětství je obecně považováno za chráněné období života, nezatížené zodpovědností, kdy se starají dospělí, zatímco děti jsou primárně příjemci péče. Pro řadu dětí a dospívajících v celé Evropě to však zdaleka není pravda, protože poskytují – v jistých případech i velmi intenzivně – péčí některému z členů rodiny / z přátel, který potřebuje podporu (kvůli nemoci, postižení, závislosti, atd.) a přebírají odpovědnost, která by nepochybně spíše náležela dospělému.

 

Jak se zorientovat v měnícím se světě - přechodném období od dětství k dospělosti – a zároveň plnit náročné povinnosti spojené s péčí o někoho blízkého? Abychom toto téma lépe zmapovali, provedlo mezinárodní konsorcium Me-We on-line průzkum v šesti evropských zemích od dubna do poloviny listopadu 2018. Cílem bylo posoudit rozsah péče a její vliv (na zdraví, práci i vzdělávání) na dospívající mladé pečující. Z 9 298 respondentů bylo 2 418 pečujících (osoba, která obvykle poskytuje bezplatnou péči někomu s chronickým onemocněním, zdravotním hendikepem nebo s jiným dlouhodobým zdravotním problémem mimo profesní nebo formální rámec) všech věkových skupin.

V rámci průzkumu se ukázalo, že celkem 1 684 účastníků spadá do kategorie dospívajících mladých pečujících (ve věku 15–17 let). Ve všech šesti zemích, které projekt zahrnoval, byla většinově pečující žena, což je v souladu se stávající literaturou o genderové povaze péče a kulturními, sociálními i rodinnými očekáváními.

O koho se dospívající mladí lidé starají?

„Typickým“ zástupcem mladistvého evropského pečujícího je dívka, která se stará o matku s tělesným hendikepem (v případě Švédska o matku s duševním onemocněním). Také prarodiče - konkrétně babičky, tvoří velkou část příjemců péče, zejména mezi respondenty z Itálie. Toto zjištění lze přičíst nedostatku vhodných formálních a dlouhodobých pečovatelských služeb pro starší lidi v Itálii, což má za následek, že se do péče zapojuje více dospívajících. Ve Švédsku a Velké Británii průzkum ukázal vysokou prevalenci poskytování péče mezi sourozenci. V případě Švédska toto zjištění pravděpodobně souvisí s politickou podporou komunitní péče, kde je silný důraz kladen na péči v domácím prostředí, spíš než v zařízeních dlouhodobé péče. Pečování se tak velmi často ujímají sourozenci, kteří společně sdílejí jednu domácnost. V případě Spojeného království lze tento výsledek přičíst zavedení úsporných opatření v oblasti sociální politiky, které vedlo ke snížení formálních služeb pro sourozence se zdravotním hendikepem nebo onemocněním. Dospívajícím sourozencům tak v podstatě nezbylo nic jiného, než převzít pečovatelské role ve svých rodinách. Je také důležité poznamenat, že někteří dospívající pečující v rámci dotazování uvedli, že poskytovali péči osobám, které jsou jim blízké, ale nejsou členy rodiny (tj. obvykle přátelům). Většina respondentů v této situaci uvedla, že poskytují péči příteli s duševním onemocněním, s výjimkou Itálie, kde se dopívající mládež stará o osobu s tělesným hendikepem.

Kolik času věnují dospívající péči o své blízké

Ve srovnání se svými „nepečujícími“ vrstevníky vykonávají dospívající mladí pečující větší množství pečovatelských aktivit v domácnosti (domácí úkoly, starání se o domácnost, osobní péče, emoční péče, sourozenecká péče a finanční / praktická péče) a statisticky jsou tyto rozdíly velmi významné. Výsledkem je, že mají odlišné zkušenosti z každodenního života, než jejich vrstevníci. Obecně platí, že větší počet pečovatelských činností zajišťují dívky než chlapci, statistický význam se však v jednotlivých zemích liší. V Itálii, Nizozemsku, Švédsku a Švýcarsku vykonávají mladí dospívající pečující obvykle podobný počet pečovatelských aktivit. Ve Slovinsku a ve Velké Británii vykazují dospívající mladí pečující podstatně vyšší objem péče ve srovnání s ostatními čtyřmi evropskými zeměmi zkoumanými v této studii. V případě Slovinska lze toto zjištění přičíst nedostatku formálních podpůrných služeb jak pro nemocné, tak osoby s hendikepem i absenci podpory pro dospívající mladé pečující. V případě Spojeného království jde patrně o dopady výrazných rozpočtových škrtů ve službách poskytovaných státem, které Británie zavedla v době úsporných opatření. Od té doby se v každodenní péči angažuje mnoho dospívajících pečujících a úměrně tomu vzrůstá i výskyt těch, kteří poskytování domácí péče věnují velký objem svého času a stojí je to i hodně sil.

Jaký to má na dospívající vliv?

Většina dospívajících mladých pečujících (přes 90 %) chodí do školy a jich pečovatelské povinnosti mají pochopitelně vliv na školní výsledky. Ve Slovinsku a Itálii je negativní vliv na výsledky nejnižší, stejně tak je nízká míra šikanování kvůli pečování.  Avšak mladí pečující z Nizozemska, Švýcarska a Švédska uvedli vyšší míru negativních dopadů na vzdělávání v důsledku péče. Nejvýznamnější podíl negativních zkušeností v souvislosti s pečováním mají ve školách dospívající z Velké Británie.

Celkově platí, že ve všech sledovaných zemích vykazují dopívající pečující horší zdravotní stav ve srovnání s jejich „nepečujícími“ vrstevníky. Dospívající mladí pečující ve Švýcarsku a ve Spojeném království uváděli vyšší množství zdravotních obtíží souvisejících s pečováním ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi. 8–11 % účastníků průzkumu uvedlo, že kvůli svým pečovatelským povinnostem přemýšleli o sebepoškozování. Ve Švýcarsku to je dokonce 21% a ve Velké Británii 30 %! Tento údaj je alarmující a je potřeba, aby se na evropské úrovni i na úrovni národních států udělalo maximum pro podporu mladých pečujících.

Jak pomoci mladým pečujícím? Doporučené kroky pro státní správu i neziskový sektor jsou následující:

  • Identifikujte mladé pečující
  • Zmapujte a vyhodnocujte jejich potřeby
  • Poskytujte podporu založenou na potřebách (mladého pečujícího a jeho rodiny)
  • Jednejte rychle, zaměřte se na prevenci
  • Naslouchejte mladým pečujícím, zapojujte je do rozhodování i do tvorby příslušné legislativy

Počet mladistvých pečujících v evropě

Ačkoli v současné době existuje velmi omezené množství údajů o počtu mladých (dospělých) pečujících v Evropě, některé národní statistiky a pilotní projekty pomohly odhalit tuto podstatnou - a přesto do značné míry neznámou – část populace.

Sčítání lidu v roce 2011 ve Spojeném království (Anglie a Wales) odhalilo, že existuje přibližně 177 918 pečujících mladších 18 let. Počet mladých pečujících se oproti roku 2001 zvýšil o 27 976, což je nárůst o 19 % za 10 let. V Irsku sčítání lidu v roce 2016 ukázalo, že se pečování o blízké věnovalo 3 800 dětí do 15 let, což představuje 1,9 % všech pečujících. Polovina z těchto dětí (1 901) poskytujících péči byla ve věku 10 let a méně.