Pečuj doma

Příhlášení uživatele

Sledujte nás i na Facebooku!

Bezplatná poradenská linka

Pečuj doma: 

800 915 915

Noviny Pečuj doma

Přečtěte si
Noviny Pečuj doma.

Pokyny pro začínající pečovatele

Z hodnocení kurzů:

„...Struktura, program, vedení, náročnost, vybavení, erudice lektorů, splňovaly veškeré atributy pro akci, jež měla neoddiskutovatelný přínos pro všechny účastníky. Atmosféra, ve které kurz probíhal, měla velmi blízko k setkání přátel. Vaše počínání mi dává smysl a věřím, že se najde příležitost setkat se při realizaci dalších akcí.“

Souhlas soudu se sociálně-terapeutickou dílnou

27. 6. 2017

Zajímalo by mne, zda opatrovník musí dát soudu schválit právní jednání - uzavření smlouvy na dobu neurčitou v sociálně-terapeutické dílně, kdy služba je poskytována zdarma. Podle mne nedochází k tzv. plnění (vše zdarma), proto schválení soudem nebude potřeba.

ODPOVĚĎ:

Dobrý den,

podmínek, pro které musí dát opatrovník něco na schválení soudu je více[1]. Ale pokud nad tím uvažuji, pak právě sociálně-terapeutická dílna, dle mého názoru, nenaplňuje žádnou z uvedených podmínek. Je tedy možné, aby opatrovník zjistil zájem, přání a souhlas opatrovance a následně za opatrovance smlouvu podepsal (pokud opatrovanec s poskytnutím této služby souhlasí, vyžaduje ji atd.). Pokud navíc opatrovanec a opatrovník jednají (chovají se) v souladu, pak opravdu není třeba, aby tuto situaci dořešoval soud (prostřednictvím schválení podpisu smlouvy).

 

S pozdravem

Mgr. Radka Pešlová

 

[1] Zákonný zástupce nebo opatrovník není oprávněn za zastoupeného právně jednat:

 • v záležitostech neběžných
 • v záležitostech týkajících se vzniku a zániku manželství,
 • výkonu rodičovských povinností a práv,
 • pořízení pro případ smrti nebo prohlášení o vydědění a jejich odvolání.
 • Zákonný zástupce nesmí odejmout zastoupenému věc zvláštní obliby, ledaže to odůvodňuje ohrožení jeho života či zdraví, a jedná-li se o nezletilého, který není plně svéprávný, také jiný závažný důvod. Věc zvláštní obliby musí být zastoupenému ponechána i při jeho umístění ve zdravotnickém zařízení, v zařízení sociálních služeb, zařízení sociálněprávní ochrany dětí nebo podobném zařízení. (§ 459 NOZ)

Opatrovník může jednat jen se souhlasem opatrovnické rady:

 • změně bydliště opatrovance,
 • umístění opatrovance do uzavřeného ústavu nebo podobného zařízení v případě, kdy to zdravotní stav opatrovance zjevně nevyžaduje
 • zásah do integrity opatrovance, nejedná-li se o zákroky bez závažných následků.

Finanční limity pro nakládání s majetkem se souhlasem opatrovnické rady:

 • nabytí nebo zcizení majetku v hodnotě převyšující částku 100 x 3410 Kč = 341 000 Kč
 • nabytí nebo zcizení majetku převyšující 1/3 opatrovancova majetku, ledaže tato třetina představuje hodnotu jen nepatrnou,
 • přijetí nebo poskytnutí zápůjčky, úvěru nebo jistoty v hodnotách uvedených výše, ledaže se k takovým rozhodnutím vyžaduje i souhlas soudu.
 • Je-li to v zájmu opatrovance, může se opatrovnická rada usnést, jaká další rozhodnutí opatrovníka o opatrovanci podléhají jejímu souhlasu; taková usnesení nesmí omezovat opatrovníka nad míru přiměřenou okolnostem.

Jen se souhlasem soudu:

 • změna osobního stavu opatrovance.
 • zavázání opatrovance k plnění některému z členů opatrovnické rady nebo osoby tomuto členu blízké,
 • nabytí pro opatrovance nemovitou věc nebo podíl na ní
 • zcizení (prodej, darování apod.) nebo zatížení opatrovancovy věci nemovité nebo podílu na ní
 • nabytí pro opatrovance obchodní závod, podíl na obchodním závodu nebo podíl na právnické osobě,
 • zcizení (prodej, darování apod.) nebo zatížení výše uvedeného; to neplatí, jedná-li se o nabytí účastnických nebo podobných cenných papírů zajišťujících bezpečný výnos,
 • uzavření za opatrovance smlouvu zavazující ho k trvajícímu nebo opakovanému plnění na dobu delší než 3 roky,
 • odmítnutí dědictví nebo jiné plnění z pozůstalosti,
 • zavázání opatrovance k bezúplatnému plnění jiné osobě, ledaže se jedná o dar poskytnutý k obvyklé příležitosti podle zásad slušnosti v přiměřeném rozsahu a opatrovanec je schopen úsudku a projevil s darem souhlas.

Finanční limity pro nakládání s majetkem opatrovance se souhlasem soudu:

 • nabytí nebo zcizení majetku v hodnotě převyšující 3410 Kč x 500 = 1 705 000 Kč
 • nabytí nebo zcizení majetku převyšující 1/2 opatrovancova majetku, ledaže tato polovina představuje hodnotu jen nepatrnou a nejedná se o věc, která je pro opatrovance věcí zvláštní obliby,
 • přijetí nebo poskytnutí půjčky, úvěru nebo jistoty ve výše uvedených hodnotách
 • Soud si před daným rozhodnutím vyžádá stanovisko opatrovnické rady. Nesdělí-li opatrovnická rada soudu stanovisko v přiměřené lhůtě, potom soud rozhodne sám.

 

Děkujeme našim partnerům

 

 OPZ

 

  

 

MPSVJihomoravský kraj  Brno

 

 Hartmann

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha