Pečuj doma

Příhlášení uživatele

Sledujte nás i na Facebooku!

Bezplatná poradenská linka

Pečuj doma: 

800 915 915

Noviny Pečuj doma

Přečtěte si
Noviny Pečuj doma.

Pokyny pro začínající pečovatele

Z hodnocení kurzů:

„...Struktura, program, vedení, náročnost, vybavení, erudice lektorů, splňovaly veškeré atributy pro akci, jež měla neoddiskutovatelný přínos pro všechny účastníky. Atmosféra, ve které kurz probíhal, měla velmi blízko k setkání přátel. Vaše počínání mi dává smysl a věřím, že se najde příležitost setkat se při realizaci dalších akcí.“

Mám nárok na kopii sociálního šetření?

22. 2. 2016

Chtěla jsem se zeptat, jestli mám nárok na kopii sociálního šetření mého postiženého syna, bylo mi dovoleno nahlídnout, ale kopii že mi dát nemůžou, získala jsem pouze kopii od posudkáře.

ODPOVĚĎ:

Dobrý den,

§ 38 správního řádu[1] hovoří jasně, že máte nárok i na kopii, ale bohužel zákon o správních poplatcích tyto kopie zpoplatňuje 50 Kč za A4 (od tohoto poplatku ale může ÚP upustit) [2].

Pokud Vám úřednice odmítá udělat kopii, můžete využít další možnosti:

·        požádejte úřednici, aby s Vámi sepsala protokol o ústním jednání. V něm požádejte o poskytnutí kopie a požádejte, aby v záznamu uvedla důvod, proč Vám kopie nechce poskytnout.

·        můžete zaslat písemnou žádost (ale to bude trvat)

·        po předložení si to můžete sama (zadarmo) ofotit svým mobilem nebo fotoaparátem (jen zkontrolujte čitelnost).

·        podejte na pracovnici stížnost.

Mgr. Radka Pešlová[1] § 38 - Nahlížení do spisu

                         (1) Účastníci a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci (§ 73). Není-li účastník zastoupen, může spolu s účastníkem nahlížet do spisu i jeho podpůrce44).

                         (2) Jiným osobám správní orgán umožní nahlédnout do spisu, prokáží-li právní zájem nebo jiný vážný důvod a nebude-li tím porušeno právo některého z účastníků, popřípadě dalších dotčených osob anebo veřejný zájem.

                         (3) Nevidomým osobám bude obsah spisu přečten. Na požádání správní orgán nevidomé osobě umožní pořízení zvukového záznamu. Správní orgán nevidomé osobě rovněž umožní, aby do spisu nahlížel její průvodce.

                         (4) S právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části.

                         (5) Odepřel-li správní orgán osobě nahlížet do spisu nebo jeho části, vydá o tom usnesení, které se oznamuje pouze této osobě.

                         (6) Z nahlížení do spisu jsou vyloučeny jeho části, které obsahují utajované informace nebo skutečnosti, na něž se vztahuje zákonem uložená nebo uznaná povinnost mlčenlivosti; to neplatí o částech spisu, jimiž byl nebo bude prováděn důkaz, do takových částí spisu však může nahlížet pouze účastník řízení nebo jeho zástupce za předpokladu, že jsou předem seznámeni s následky porušení povinnosti mlčenlivosti o těchto skutečnostech a že o poučení je sepsán protokol, který podepíší. Ustanovení odstavce 4 se nepoužije.

[2] Položka 3

 

a) Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu, popřípadě sdělení o negativním nálezu

                                               Kč        50

                                   za každou i započatou stránku

                                               Kč        40

                                   na technickém nosiči dat

                                               Kč        15

                                   za první stránku a

                                               Kč         5

                                   za každou další i započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače

b) Vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu nebo dokladu

o registrovaném partnerství2b),                 Kč       100

 anebo osvědčení o rodném čísle

c) Vydání kopie zpřístupněného dokumentu bývalé Státní

   bezpečnosti nebo jeho části3)                Kč         5

                                   za každou i započatou stránku

d) Vydání ověřeného výstupu z informačního

 systému veřejné správy                            Kč       100

                                                               za první stránku

                                                                  Kč        50

                                  za každou další i započatou stránku

                          

e) Podání žádosti o zprostředkování kontaktu2c)

 za každou kontaktovanou osobu             Kč       500

f) Přijetí žádosti o vydání osvědčení podnikatele v případě,

...

Zmocnění

                    1. Správní úřad může poplatek podle písmene a) této položky účastníku správního řízení na jeho žádost snížit nebo upustit od jeho vybrání, a to z důvodů hodných zvláštního zřetele.

                    2. Správní úřad může snížit poplatek za vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy až o 90 % z částky podle písmene d) této položky.

Děkujeme našim partnerům

 

 OPZ

 

  

 

MPSVJihomoravský kraj  Brno

 

 Hartmann

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha